Yerköy Ticaret  Borsası kurulmadan önce, Yerköy’deki müstahsiller ürünlerini zahirecilere satmak için ilçenin çeşitli yerlerine caddeye yığmakta idiler. Bu durum çok düzensiz bir görüntü ortaya koymaktaydı. Bu görüntü kirliğini önlemek için Belediye, mahsullerin yığılması için bir Pazar yeri yapmıştır. Yerköy Ticaret Borsasının da kuruluşu bu döneme rastlamaktadır. 1992 yılında, satış salonu ile beraber, faaliyete Geçen borsa ve Pazar yeri görüntü kirliğini önlemesine rağmen, yine de şehrin içerisinde Uzun araç kuyruklarının oluşmasını engelleyememiştir. Yerköy Ticaret Borsası, bu sorunu çözmek üzere, 1996 yılında girişimde bulunarak, şehrin dışında, 167 dönümlük bir araziyi satın alarak “Borsa Sitesi” adı altında düzenlemeyi hedeflemiştir. Üç yıllık süre içerisinde, satış salonun ile beraber, önce depoların inşaatı bitirilmiş ve alım işlemleri başlatılmıştır. 2005 yılında Hizmet binası ve yeni satış salonunun inşaatı başlatılmış, 2006 yılında yeni satış salonu hizmete sunulmuş ve 20014 yılı itibariyle de hizmet binası tam olarak olmamasına rağmen, hizmet vermeye başlamıştır. Geçen 10 yıllık süre içerisinde iki adet kantara sahip olan borsamız Laboratuar hizmetlerini sunmaktadır.

  Ticaret borsaları, 5174 Sayılı Kanunda yazılı esaslar çerçevesinde borsaya dahil maddelerin alım satımı ve borsada oluşan fiyatlarının tespit, tescil ve ilânı işleriyle meşgul olmak üzere kurulan kamu tüzel kişiliğine sahip kurumlardır.Kambiyo ve kıymetli madenlerle ilgili borsalar bu Kanun kapsamı dışındadır.

Borsanın kuruluşu
Borsalar ticarî ihtiyaçların gerekli kıldığı illerde, Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlıkça kurulur.
Ülke, bölge ve uluslararası düzeyde faaliyet göstermek üzere özel nitelikli borsalar da kurulabilir.
Bölge borsaları kurulabilmesi; bölge illerindeki toplam üye sayısının yarısından fazlasının, Birliğe yazılı müracaatı veya borsa meclislerinin ayrı ayrı üye tam sayısının üçte ikisinin kararı ve Birliğin olumlu görüşü üzerine Bakanlığın kararı ile gerçekleşir. Bölge borsasının kurulması ile kurucu borsalar şube haline dönüşür.
Ülke ve bölge borsaları da, ticaret borsalarına ilişkin hükümlere tâbidir.
Borsalar, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirlenecek borsacılık şartlarını esas alan ortak kriterler doğrultusunda, yapılacak hizmete uygun ve yeterli örgütlenme, alt yapı, donanım ve gerekli personeli sağlamak zorundadırlar.
Borsaların niteliklerine göre sınıflandırılması, Birliğin olumlu görüşü alınarak Bakanlık tarafından çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
Dışarıda yerleşik kişiler, uluslararası nitelikteki borsalarda işlem yapabilir.

Borsaların çalışma alanları
Borsanın çalışma alanı, bulunduğu il sınırlarıdır. Bu çalışma alanı, çevre illeri de kapsayacak şekilde ve o illerde borsa kuruluncaya kadar geçerli olmak üzere, Birlik Yönetim Kurulu tarafından genişletilebilir veya daraltılabilir.

Borsanın Görevleri

 

Borsanın görevleri şunlardır: 

1. Borsaya dahil maddelerin, borsada alım satımını tanzim ve tescil etmek.

2. Borsaya dahil maddelerin borsada oluşan her günkü fiyatlarını usulü dairesinde tespit ve ilân etmek.

3. Alıcı ve satıcının, teslim ve teslim alma ile ödeme bakımından yükümlülüklerini, muamelelerin tasfiye şartlarını, fiyatlar üzerinde etkili şartları ve ihtilaf doğduğunda ihtiyari tahkim usullerini gösteren ve Birliğin onayıyla yürürlüğe girecek genel düzenlemeler yapmak.

4. Yurt içi ve yurt dışı borsa ve piyasaları takip ederek fiyat haberleşmesi yapmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol göstermek.

5. 51 inci maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.

6. Borsaya dahil maddelerin tiplerini ve vasıflarını tespit etmek üzere lâboratuvar ve teknik bürolar kurmak veya kurulmuşlara iştirak etmek.

7. Bölgeleri içindeki borsaya ilişkin örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve ilân etmek.

8. Borsa faaliyetlerine ait konularda ilgili resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tamamı veya bir kesiminin menfaati olduğu takdirde bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak.

9. Rekabeti bozucu etkileri olabilecek anlaşma, karar ve uyumlu eylem niteliğindeki uygulamaları izlemek ve tespiti halinde ilgili makamlara bildirmek.

10.  Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde borsalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.

11.  Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.

12.  Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.

13.  Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yapmak.