KALİTE POLİTİKAMIZ

Kuruluşumuz üyelerimizin mevcut ve olabilecek beklentilerini karşılayacak kalite düzeyinde hizmetler sunmayı en temel hedef olarak kabul etmektedir. Bunun gerçekleştirilmesi için;

 • Kalitenin geliştirilmesi her zaman teşvik edilecektir.
 • Her hizmet için yeterli ve nitelikli personel ayrıcalıktır.
 • Bilim ve teknolojik gelişmeler takip edilerek gerekli olanların kullanılması sağlanacaktır.
 • Kullanılacak malzemelerde kalite ön panda tutulacaktır.
 • Olabilecek problemleri en kısa sürede gidermek suretiyle hizmet kalitesinin sürekliliği sağlanacaktır.
 • Hizmet planlamamızda çevre uyumluluğu göz önünde bulundurulacaktır.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada kanun ve mevzuatlara uyan, verdiği taahhütleri zamanında yerine getiren ilkeli ve dürüst bir kurum olarak tercih edebilmemiz tüm çalışanlarımızın katkılarıyla sağlanacaktır.


MALİ POLİTİKAMIZ


 • Borsa, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, üyeleri ve halk arasında dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere mesleki disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirir. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarını kullanır.
 • Verilen hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Borsa Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre belirlenir ve ilan edilir.
 • Borsanın bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır.
 • Harcamalar borsanın yıllık gelirlerine göre (kaynak) planlanır. Bu plan çerçevesince harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır.
 • Bütçeden harcama, Yönetim Kurulu Başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve Genel Sekreterin veya Sayman Üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel Sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine Sayman Üyenin imzası aranır.
 • Yönetim Kurulunun önerisi üzerine Meclis tarafından saptanan miktar kadar harcama, sonradan yönetim kurulunun onayına sunulmak şartıyla, Genel Sekreter tarafından re’sen yapılabilir.
 • Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden borsa, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler.
 • Borsa harcamaların yapılması ve gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi ilkelerini benimser.
 • Şeffaflığı sağlama, mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için; düzenli olarak mali raporlarını Hesapları İnceleme Komisyonuna, ilgili organlara ve borsa üyelerine sunar.
 • Borsa, mevcut fonları ile gereksinim duyduğu fonları en uygun koşullarda sağlama, bu fonların değerini koruma ve etkin biçimde kullanımı konusunda bir sistem kurar.
 • Borsa, sahip olduğu varlıkları vadeli mevduat olarak, likit fon olarak, iştirak olarak, bağlı ortaklıklar kurarak, devlet tahvili, hazine bonosu alarak, repo yaparak değerlendirir. Nakit mevduatın negatif getirisi olabilecek riskli yatırım alanlarında kullanılmasına izin verilmez.
 • Borsanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigortalanır.

 

Yerköy TB Yönetim Kurulu’nun 15.08.2015 tarih ve 109 sayılı kararıyla kabul edilmiştir.


İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ


Yerköy Ticaret Borsası çağımızın en önemli kaynağı olan insan kaynağını planlamak, uygun işe uygun kişiyi seçerek işe almak, görevlendirmek, eğitmek ve güçlendirmek, performans yönetimi, kariyer planlaması çalışmalarını yürütmek, kariyer gelişimini sağlamak, motivasyonu artırarak çalışan  bağlılığını geliştirmek için yasal mevzuata uyumlu İnsan Kaynakları uygulamalarını benimser. Uygulamaların etkililiğine yönelik olarak birimler arası sağlıklı bilgi akışı, koordinasyon ve iletişimi güvence altına alır.

Borsamız bu politikası ile;

 • Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamayı
 • Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmeyi,
 • Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmayı,
 • Çalışan performansını düzenli olarak izlemek, performansı doğrultusunda ceza-ödül  uygulamayı ve bununla ilgili açık iletişimi desteklemeyi,
 • Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almayı,
 • Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmayı,
 • Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygulamayı,
 • İnsan kaynakları politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 23.08.2015 tarih ve 110 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.


BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ POLİTİKAMIZ


Yerköy Ticaret Borsası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte ve uygulamaktır.

Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz; hızlı, etkili, kolay uygulanabilir teknolojik sistemler ile hizmetler üretmektir.

Borsamızın ihtiyacı olan her türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır.


HABERLEŞME ve İLETİŞİM POLİTİKAMIZ


Gelişen ve değişen şartlara uyumlu hizmet anlayışıyla, açık, şeffaf, dürüst, anlaşılabilir, uzlaşmacı ve birleştirici yaklaşımla, üyelerinin ve bölgesinin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak temel amacı doğrultusunda;

Borsa’nın görüş ve önerilerini, yürüttüğü çalışma ve projeler ile tüm faaliyetlerini, teknolojinin sağladığı tüm imkanlar ile elektronik, yazılı, görsel ve sosyal medya organlarını kullanarak, üyeler, yerel yönetimler, iş çevreleri, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar olmak üzere tüm hedef kitlesine etkin bir şekilde ulaştırmaktır.

Borsa, bu politika doğrultusunda, başta üyeleri olmak üzere hedef kitlesine ulaşırken;

 • (SMS) Kısa mesaj,
 • Elektronik posta,
 • Telefon,
 • Faks,
 • Web sayfası
 • Sosyal Medya
 • Yıllık Faaliyet Raporu
 • Tüm yazılı, elektronik ve görsel basın kuruluşları ile ajanslara gönderilen basın açıklamalarını

kullanmaktadır. 


ÜYE İLİŞKİLERİ POLİTİKAMIZ


Yerköy TB Üyelerinin, borsamız varlık sebebi olduğu bilinciyle hareket etmekte ve üye ilişkilerini yönetmeyi bu temel prensip üzerine yerleştirmektedir.

Bu bilinçle;

 • Borsa üyeleri doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve kolay bir şekilde istedikleri bilgilere her an ulaştırabilmektedir. Tüm iletişim kanallarımız sizlere açıktır.
 • Borsamız üye bilgilerinin korunması, ürettiği bilgilerinin doğruluğu, kaynakların etkin şekilde kullanılması açısından güvenilir kimliğe sahiptir.
 • Üyelerinin herhangi bir konu hakkında başvurdukları şikâyet, talep ve soruları borsa tarafından ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilmektedir.
 • Borsa üyeye verdiği hizmetlerin kalitesini artırmayı temel ilke haline getirmiştir. KYS ve Akreditasyon sistemini oluşturmuş ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaları devam etmektedir.
 • Borsa Organ üyeleri ve personelin tamamı çalışmalarında mevzuata uygun ve Kalite Yönetim Sisteminde tanımlanan görevlerinin farkında olarak hareket etmektedir.
 • Üyelerinden, organ üyelerinden ve diğer kanallardan gelen borsaya ve bölgemize ait sorunları çözerken; çözüm odaklı, hızlı, üretken bir şekilde uygulanabilir çözüm önerileri üretir ve uygulamaya koyar.
 • Borsanın kuruluşundan bugüne üye verilerin korunması son derece önemlidir. Bu nedenle kişisel veriler her zaman gizli tutulmaktadır.
 • Borsa üyeye ait sicil ve tescil bilgilerini, mali bilgileri, istatistiki bilgileri ve sisteme ait diğer bilgileri daima güncel halde tutar.
 • Borsa idari kadrodaki yöneticiler ile çalışan personel iş ahlakına uygun, dürüst ve etik kurullar çerçevesinde çalışır
 • Borsa teknolojik yeniliklere ve yeni yönetim sistemlerine uygun olarak, çalışanları ve üyelerini devamlı eğitim vererek adaptasyon çalışmaları yapar.
 • Diğer borsalardan farklı iyi uygulamalarını artırmayı ilke edinmiştir.

Yerköy Ticaret Borsası Yönetim Kurulu’nun 07.08.2015 tarih ve 108 sayılı kararı ile oluşturulmuştur.